_PRINT 


ข่าว : พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมชาย อังกุละศรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
และคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุุณในองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุลเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชธานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.....ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ข่าวโดย : นายเอนก ชาวไธสง
อ่าน 729 ครั้ง
วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:50:19:PM