_PRINT 


ข่าว : การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
การติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2558 นายอรุณ พรหมจรรย์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 พร้อมด้วยนายธนัฐชัย ตาดวัน ได้มาติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มาติดตามและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ๓. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักพื้นฐาน ๑๒ ประการ และประเด็นที่ ๔. กิจกรรมอาเซียนศึกษา โดยมี นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ นายปิยเชษฐ์ จันทร์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ
 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นอย่างยิ่งที่มาให้ขอเสนอและคำติชม ในครั้งนี้

ข่าวโดย : นายเอนก ชาวไธสง
อ่าน 770 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:50:26:PM