_PRINT 


ข่าว : ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา

ข่าวโดย : นายเอนก ชาวไธสง
อ่าน 937 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:18:35:PM