สารสนเทศ

ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-59
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 ภาพกิจกรรม2560
 ภาพกิจกรรม2559
 ภาพกิจกรรม2558
 ภาพกิจกรรม2557
ภาพกิจกรรม2556
 ภาพกิจกรรม2555(3)
 ภาพกิจกรรม2555(2)
 ภาพกิจกรรม2555(1)
 ภาพกิจกรรม2554
 ภาพกิจกรรม2553
 ภาพกิจกรรม2552
 เว็บโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(เก่า) 
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.42.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 21
เมื่อวานนี้: 21
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 14516
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 4
54.196.xx.x
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 4
เวลาในขณะนี้:
Aug 18, 2018
05:14 am UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 247
  • Yesterday: 1,416
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 403,333
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:55
  • Daily: 1,314
  • Monthly: 39,964
  • Yearly: 479,558
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 แผนกลยุทธโรงเรียนปี 58-61


ดาวห์โหลด..แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)     (คลิกที่นี้)กลยุทธ์ (Strategic) ของโรงเรียน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

2. ด้านครู
2.1 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ครูมีการวิจัยและพัฒนา
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 โรงเรียนจัดองค์กรโครงสร้างและการบริการอย่างเป็นระบบครบวงจร
3.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
3.3 โรงเรียนประสานความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และส่วน
ราชการอื่น ๆ


กิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์
1. ด้านผู้เรียน
1.1การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center)
1.2 การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
1.3 การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
1.4 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งตน (Learning Person For Life)
1.5 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอน (C.A.I)
2. ด้านครู
2.1 การพัฒนาตนเอง (Development)
2.2 การสร้างความตระหนัก (Awareness)
2.3 การสร้างความพยายาม (Attempt)
2.4 การสร้างมืออาชีพ (Teaching Professional)

3. ด้านการบริหารและจัดการ
3.1 การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการจัดการศึกษา (All For Education)
3.2 การระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3.3 การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
3.4 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (PBB)
3.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
3.6 การประชาสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือการพัฒนาการศึกษา
3.7 ห้องเรียนทองคำ (Golden Classroom)
3.8 ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน (Best Person)


เป้าหมาย (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. บริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (3873 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::bannongkhorschool59@gmail.com Tel:081-966-0697
และ 089-848-4570
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com 
      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school